Sosyal Güvenlik Ailesi Neden Özlük Hakları Diyor

Ülkemiz sosyal güvenlik sistemi 2006-2008 yıllarında yapılan reform ile çağdaş seviyeye ulaştırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumunun ürettiği hizmet kalitesi artırılmış, vatandaşlara kaliteli hizmet sunumu açısından düzenlemeler yapılmış, ancak hizmeti üreten personelin özlük ve mali haklarında iyileştirilme yapılmamış ve çağın gerisinde kalmıştır.

Yapılan bu reformla birlikte günümüze kadar 29 adet Uluslararası sözleşme, 19 adet kanun, 124 adet mülga kanun (mülga hükümlerinin geçerli olduğu tarih aralıkları için aktif uygulama devam etmektedir.) , 63 adet yönetmelik, 116 adet tebliğ, 741 adet genelge, 1205 adet genel yazı ve sayısının tespiti yapılamayacak kadar fazlalıkta e-talimat, e-posta talimatı ve güncel uygulama duyuruları, personelin mevzuat yüküyle uzmanlık alanı sürekli genişleyen, her yıl 20 milyonları aşan evrak müracaatı ve verdiği hizmetle ülkemiz nüfusunun % 99,7 sinin yanı sıra ülke sınırlarını dışına da hizmet veren , özünde nitelikli personel yapısına sahip, ulusal kalkınma ve refah düzeyinin yükselmesi amacıyla çalışan, sosyal devlet anlayışının temel taşlarındandır.

Yukarıda sayıları belirtilen geniş bir mevzuat bilgisine sahip olması istenen ve milyonlarca evraka işlem yapması beklenen milyonlarca kişiye hizmet verip bu kişilerin memnuniyetine ve devlet işleyişine katkı sağlanması beklenen kurum personelinin motivasyonu için kariyer olanaklarının artırılması(Denetmen, Uzman, Müfettiş kadrolarına kurum içi sınavla geçiş) ve diğer kurumlarda çalışan personellerin özlük haklarına göre pozitif ayrımcılık beklenmesi taleplerimizin temelini oluşturmaktadır. Bu talebin bizlerde oluşmasının personel verilerinin incelenmesinde daha da net görülmesi mümkün olacaktır. Nüfusu yaklaşık olarak ülkemizle aynı diyebileceğimiz Almanya da, Sosyal Güvenlik İşlemleri yaklaşık 85000 kişiyle yapılmaktayken ,Sosyal Güvenlik Kurumunda teknik ve taşerondan geçici işçi kadrolarına geçen personelle birlikte 33000’dir. Öyle ki kurum personelinin Avrupa da üretilen sosyal güvenlik hizmetine göre personel sayısı olarak yetersiz olmasına karşın ülkemiz sosyal güvenlik sistemini sunan personelin çalışma azmine sahip olması nedeniyle, hizmetin sunumunda kaliteyi öne çıkararak bu eşitsizlikleri tolere etmektedir.

Personel bilgileri incelendiğinde personelin büyük çoğunluğunun yüksek okul mezunu olduğu, yüksek sayıda personelin master seviyesinde eğitimli olduğu görülmektedir. Kurumun personeli büyük çoğunluğunun eğitim açısından donanımlı yüksek okul mezunu yani ülkemizin beyin takımı içerisinde yer almaktadır. Genç dinamik ve eğitimli personel ile kuruma yıllarını vermiş yetişmiş personelin özlük ve mali haklar açısından motive edilmesi zaruri bir gerçekliktir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Birliği , Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bir çok kurum, personelini öncelikle ekonomik olarak rahatlatmak için adım atmaktan geri durmazken , mevcut ekonomik ve yaşam standartları geliştirirken ,Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için 2011 yılında 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle “eşit işe, eşit ücret” kapsamında durum tersine gitmiş ve ek ödeme , fazla mesai , tazminat gibi özlük haklarında yaşanılan kayıpla ekonomik ve sosyal yaşam standartları zedelenmiş, yapılan işin niteliği karşısında kazanılan hakkı erimiştir.

Öyle ki kuruma 9/1 dereceden göreve başlayan bir personelin 2019 yılı ilk 6 ay için maaşı ,asgari geçim şartlarını ve diğer kurumlarda çalışan personellerin 2019 yılı ilk 6 ay maaşlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde tablo ortadadır. Üniversite mezunu 9/1’i derecede 3282,33 TL maaş almaktadır. Diğer meslek guruplarında Teknisyen (Lise mezunu 11/1 derece) 3920 lira, Polis (8/1 derece) 5360 lira, Araştırma görevlisi (7/1 derece) 5943 lira, Öğretmen (derece 1/4) 4720 lira maaş almaktadır.

Son yıllarda Kurum çalışanlarının katılımıyla yapılan ve stratejik planda kamuoyuyla paylaşılan çalışan memnuniyet anketindeki ücret ve özlük haklarıyla ilgili olarak “Kurumda aldığım ücret ihtiyaçlarımı karşılamada yeterlidir “ ve “Aldığım ücret diğer kamu kurumlarında aynı statüde çalışan personele göre daha iyi düzeydedir” sorularına verilen cevapları ve değerlendirmeleri birlikte ele aldığımızda, personelde çok yüksek oranda genel bir memnuniyetsizlik sonucu gözlemlenmektedir .

Genç dinamik ve Eğitimli Personel İle Yıllarını Kuruma Vermiş Yetişmiş Personel Ne İstiyor?
1- Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına Taşra Teşkilatına verilen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmenlik ve Yardımcılığı, İcra Memuru gibi kadroların Kurum içi Görevde Yükselme Sınavı ile şartları sağlayan Personelden karşılanması
2- Daha önce Kurum Personeli tarafından alınmakta iken 666 Sayılı KHK ile kaybedilen mali hakların farklı bir isim altında Sosyal Güvenlik Tazminatı veya Sosyal Denge Tazminatı şeklinde verilmesi,
3- Fazla mesainin personel sayısının %20 yılda en fazla 300 saat sınırının kaldırılması ve ödenecek fazla mesainin yapılandırma döneminde olduğu gibi 5 katı üzerinden ödenmesi,
4- Tüm ünvanların başına Sosyal Güvenlik Ünvanının getirilmesi,
5- Sosyal Güvenlik Şeflerinin ek ödeme ve ek göstergelerinin artırılması
6- Personelin katılım payı muayene ücreti gibi sağlık giderlerinden muaf tutulması.

ve hazırlanan ve ilgili makamlara sunulan istek ve çözüm önerilerinin olduğu dosyalara olumlu dönüş olması adına Herkesin Ortak Sesi Sosyal Güvenlik Ailesi olarak öncelikli taleplerimizde özlük hakları ve özlük haklarıyla birlikte mali haklar diyor ve Personel arkadaşlarımızdan sesimize ses olmalarını bekliyoruz.